هاست ایمیل 2GB

1,200,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 2GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان- بکاپ خودکار - POP3/IMAP/Webmail
اکانت ایمیل نامحدود - حداکثر حجم میل باکس نامحدود
Mailing Lists - Forwarders - Spam Filters
هارد SSD - فایروال و آنتی دیداس
پشتیبانی آپتایم با تیکت - SSL رایگان

هاست ایمیل 4GB

2,400,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 4GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان- بکاپ خودکار - POP3/IMAP/Webmail
اکانت ایمیل نامحدود - حداکثر حجم میل باکس نامحدود
Mailing Lists - Forwarders - Spam Filters
هارد SSD - فایروال و آنتی دیداس
پشتیبانی آپتایم با تیکت - SSL رایگان

هاست ایمیل 8GB

4,400,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 8GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان- بکاپ خودکار - POP3/IMAP/Webmail
اکانت ایمیل نامحدود - حداکثر حجم میل باکس نامحدود
Mailing Lists - Forwarders - Spam Filters
هارد SSD - فایروال و آنتی دیداس
پشتیبانی آپتایم با تیکت - SSL رایگان

هاست ایمیل 20GB

6,600,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 20GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان- بکاپ خودکار - POP3/IMAP/Webmail
اکانت ایمیل نامحدود - حداکثر حجم میل باکس نامحدود
Mailing Lists - Forwarders - Spam Filters
هارد SSD - فایروال و آنتی دیداس
پشتیبانی آپتایم با تیکت - SSL رایگان

هاست ایمیل 50GB

9,000,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 50GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان- بکاپ خودکار - POP3/IMAP/Webmail
اکانت ایمیل نامحدود - حداکثر حجم میل باکس نامحدود
Mailing Lists - Forwarders - Spam Filters
هارد SSD - فایروال و آنتی دیداس
پشتیبانی آپتایم با تیکت - SSL رایگان