سی پنل 200MB

960,000 ریال
ماهانهcentered image


حجم دیسک 200MB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
سال اول دو ماه تخفیف

سی پنل 500MB

1,120,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 500MB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
سال اول دو ماه تخفیف

سی پنل 1GB

1,280,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 1GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
سال اول دو ماه تخفیف

سی پنل 2GB

1,420,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 2GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
سال اول دو ماه تخفیف

سی پنل 4GB

2,170,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 4GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
سال اول دو ماه تخفیف

سی پنل 20GB

6,200,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 20GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
سال اول دو ماه تخفیف

سی پنل 40GB

9,500,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 40GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
تخفیف سالانه ندارد

سی پنل 60GB

12,350,000 ریال
ماهانه

centered image


حجم دیسک 60GB - پهنای باند نامحدود - سی پنل - SSL رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان - هارد NVMe - پردازنده 2x Intel Xeon 3.4GHz
حافظه 1GB dedicated RAM - دیتابیس نامحدود - بکاپ خودکار
ایمیل 20 عدد - Mailing Lists ندارد - PHP selector, python
MySQL, HTML - فایروال و آنتی دیداس - WordPress toolkit - Sitejet Builder
Cloudlinux + litespeed - پشتیبانی آپتایم با تیکت - CXS Anti hack
تخفیف سالانه ندارد